POLITYKA PRYWATNOŚCI PROTEKTOR S.A.

1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie, a jedną z jej głównych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego i zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym praw.


2. Treść Polityki ma do Ciebie zastosowanie, gdy korzystasz z naszych stron internetowych w domenie protektorshoes.com oraz jej subdomenach (dalej: Witryna).

3. Ochronę danych osobowych traktujemy ze szczególną powagą. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych dbamy o to, by zachowywać zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz odpowiednio z innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych udostępniamy za pomocą dodatkowych klauzul informacyjnych, o ile uznaliśmy, że jest to uzasadnione w danym procesie przetwarzania danych osobowych. W dalszej części Polityki znajdziesz informacje na temat korzystania z Witryny, kategorii danych jakie przetwarzamy, celów ich przetwarzania oraz funkcjonalności przy korzystaniu, z których dane są przez nas gromadzone.

5. W przypadku wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a treścią przekazanej przez nas dodatkowej klauzuli informacyjnej w konkretnym przypadku, osoba, której dane dotyczą powinna kierować się informacją otrzymaną w ramach klauzuli informacyjnej. Niezależnie od Polityki, zawsze podstawą naszych działań przy przetwarzaniu danych są odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, KONTAKT

1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest: PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, NIP: 7120102959 oraz REGON: 430068516, kapitał zakładowy 9.572.300,00 PLN - opłacony w całości (dalej: Administrator).

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Wiesław Kowalik. Jest to osoba z którą możesz kontaktować się jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem z Witryny, a także w przypadku woli złożenia wniosku w zakresie realizacji przysługujących Ci praw z tym związanych.

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • elektronicznie pisząc na adres e-mail: rodo@protektorsa.pl;
 • listownie pod adresem: ul. Vetterów 24a-24b, 20 – 277 Lublin z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”;
 • telefonicznie pod numerem: +48 81 532 22 31.

III. TWOJE PRAWA

1. Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie zadowalające w najwyższym możliwym stopniu. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwalają Ci wpływać na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych przypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Przypominamy, więc że na mocy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, gdy okażą się one niepoprawne lub nieaktualne,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (w razie ich przetwarzania na podstawie umowy lub zgody),
 • prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wobec marketingu bezpośredniego, profilowania, wobec przetwarzania realizowanego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt),
 • jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody - masz prawo do jej cofnięcia (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
   

2. W celu realizacji powyższych praw, a także w związku z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy skontaktuj się z nami w sposób wskazany w pkt II ust. 3 Polityki.

IV. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Jako Administrator gromadzimy Twoje dane osobowe, w szczególności gdy rejestrujesz swoje Konto w naszej Witrynie, dokonujesz zakupu w naszym sklepie internetowym, kontaktujesz się z nami za pomocą formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapisujesz się na nasz Newsletter lub kontaktujesz się z nami w inny sposób, ponadto pewne dane na temat Twojego urządzenia są przez nas gromadzone, gdy odwiedzasz naszą Witrynę.

2. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane. Jest to na przykład konieczne do zawarcia i wykonania na Twoją rzecz umowy, takiej jak umowa sprzedaży naszych produktów w ramach prowadzonego przez nas sklepu internetowego.

3. W przypadku, gdy wykorzystanie Twoich danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora, możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Udzielenie takiej zgody może przybrać postać zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania Witryny lub w inny sposób, który wskazuje w danym kontekście, że zaakceptowałeś proponowane przez Administratora przetwarzanie danych osobowych.

4. W związku z możliwością korzystania z Witryny określiliśmy następujące cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, którą z nami zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj.:

a) realizacja zamówienia i wystawienie faktur VAT
Zamawiając w Witrynie jakikolwiek produkt podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia, które wskazujemy w formularzu zamówienia, w szczególności mogą to być: imię, nazwisko, firma, ulica i numer, kod pocztowy, numer NIP, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu jego realizacji, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Mamy obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT. W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

b) reklamacje i zwroty
Składając reklamację lub dokonując zwrotu produktów przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia, mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia oraz ewentualnie numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub dokonać zwrotu produktu. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub zwrotem produktu wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub zarejestrowania zwrotu. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub zwrotu. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz przy zwrocie produktów nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

c) kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego
Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, podajesz nam przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu. To od Ciebie zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać z nami kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, ponadto czasami zapytanie, które do nas kierujesz może wiązać się z potrzebą przygotowania i przesłania do Ciebie oferty zgodnej z Twoją potrzebą lub dostarczenie Ci informacji o nas i o naszym zakresie usług. Kontaktując się z Tobą działamy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie bieżących kontaktów w ramach realizowanej przez nas działalności gospodarczej oraz marketing oferowanych przez nas produktów i usług. W zależności od treści korespondencji jaką do nas kierujesz podejmujemy także działania na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy z nami (np. przygotowanie i przesłanie dopasowanej oferty naszych usług, realizacja innych czynności zmierzających do zawarcia umowy). W zależności od sprawy, w której się komunikujemy, Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji oraz później przez okres maksymalnie 24 miesięcy albo przez okres ustalenia, obrony, dochodzenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji bądź przez czas trwania ewentualnych postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe informacje zachowują odpowiednio aktualność, gdy kontaktujesz się na wskazany w Witrynie adres kontaktowy naszej poczty elektronicznej, pomijając Formularz kontaktowy.

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

a) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
b) wykonywania umów z naszymi kontrahentami (np. dystrybutorami), gdzie jesteś osobą wskazaną do kontaktu;
c) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, a które nie są związane bezpośrednio z wykonaniem umowy lub zainteresowaniem naszą ofertą;
d) obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych przez nas umów;
e) w celach analitycznych w tym monitorowania oraz analizowania ruchu w Witrynie i dokonania pomiarów statystycznych;
f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
g) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania;
h) korzystania w Witrynie z zewnętrznych narzędzi internetowych;

Powyższe przypadki, poza sytuacjami kiedy dane osobowe są podawane przez Ciebie dobrowolnie, mogą również dotyczyć automatycznego zbierania i częściowo zapisania informacji o Tobie w plikach cookies (lub innych podobnych technologiach). Obok plików cookies możemy również̇ automatycznie gromadzić́ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować́ m.in. adres IP odwiedzającego Witrynę, przybliżone informacje na temat lokalizacji (np. kraj lub miejscowość), rodzaj platformy/urządzenia końcowego (np. urządzenie mobilne) i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której odwiedzający wszedł do naszej Witryny. Witryna wykorzystuje także system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części Polityki. Korzystając z zewnętrznych narzędzi wskazanych w dalszej części Polityki wykorzystujemy zebrane dane w celu prowadzenia statystyk ruchu na naszej Witrynie m.in. liczbę i długość odwiedzin naszej Witryny, przejść pomiędzy podstronami, zliczania ponownych odwiedzin Witryny itp. Informacje zebrane w powyższy sposób służą ocenie korzystania z Witryny i poprawie jakości jej funkcjonowania. Nie łączymy ich z danymi osobowymi przekazywanymi nam w sposób niezautomatyzowany przez korzystającego z Witryny (np. za pomocą formularza kontaktowego).

Twoje dane osobowe w powyższych przypadkach będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Odpowiednio będzie to: w sytuacji marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres świadczenia serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego lub do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały; dochodzenie i obrona roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Twojej zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż do czasu zrealizowania celu, dla którego dane zostały zgromadzone.

 • zdarza się, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj.:

w związku z prowadzeniem niektórych działań marketingowych możemy poprosić Cię o udzielenie nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ponadto czasami zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać udzielona poprzez Twoje wyraźne działanie np. gdy podajesz nam swój numer telefonu chcąc abyśmy skontaktowali się z Tobą drogą telefoniczną. Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych jakiej nam udzieliłeś możesz wycofać w każdej chwili, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zależności od tego, czego dana zgoda dotyczy i jak została nam udzielona, możesz skorzystać z linka do wycofania zgody, który jest przez nas umieszczany w naszych wiadomościach marketingowych i newsletterach, możesz także skorzystać z funkcjonalności wycofania zgody w ramach swojego Konta lub po prostu skontaktować się nami drogą elektroniczną wysyłając maila w przedmiocie cofnięcia zgody na działania marketingowe na adres: rodo@protektorsa.pl.

 • w pewnych sytuacjach przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj.:

w szczególności dotyczy to przepisów podatkowych i rachunkowych, jak również innych przepisów określonych przez obowiązujące prawo. W tych przypadkach będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas wykonania ciążących na nas obowiązków, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać te dane lub przez czas, w którym możemy ponieść prawne konsekwencje niewykonania obowiązku.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, m. in. przy użyciu oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie bazą naszych klientów i użytkowników Witryny, ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe, albo inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich preferencji, zainteresowań i aktywności.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE O PRZETWARZANIU

1. Jako Administrator możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania Witryny. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

2. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na nasze zlecenie, które uczestniczą w wykonywaniu przez nas określonych czynności przetwarzania danych osobowych , tj.:

a) podmiotom zajmującym się serwisem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, z których korzystamy;
b) naszym partnerom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i naszych usług lub organizacji akcji marketingowych oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania integrujące i automatyzujące procesy sprzedażowe i marketingowe;
c) podwykonawcom wspierającym nas np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta, a w tym podmiotom świadczącym usługi związane z wysyłką newsletterów oraz czatem;
d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się oni odrębnym administratorem danych;
c) podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się ich windykacją – w razie nieopłacenia przez Ciebie naszych faktur w terminie;
d) bankom oraz podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą płatności elektronicznych (pośrednicy płatności);

 • na podstawie obowiązującego prawa Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom ścigania).

3. W razie otrzymania żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych osobowych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.

4. Przed przekazaniem przez nas danych podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu (np. naszym podwykonawcom, dostawcom usług IT) zawieramy z takimi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od nich zachowania poufności oraz środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z naszymi poleceniami przetwarzania. 

5. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny Administratora i mogą nie być przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, zalecamy zapoznanie się z nimi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

6. Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

7. Niektórzy spośród naszych partnerów np. Google, Shopify czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO, stosowania wiążących reguł korporacyjnych, które zostały wcześniej zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

8. W związku z tym, że poziom ochrony danych osobowych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego różni się od tego zapewnionego przez RODO, przekazujemy dane osobowe poza EOG wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne.

VI. OGÓLNE INFORMACJE O WITRYNIE I JEJ DZIAŁANIU

1. Witryna została zbudowana z wykorzystaniem oprogramowania Shopify. Witrynę obsługują serwery firmy Shopify. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych przechowywanych w infrastrukturze Shopify można znaleźć bezpośrednio na stronie: https://www.shopify.com/legal/privacy.

2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na adres e-mail: rodo@protektorsa.pl.

3. Jako administrator stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje stanowiące dane osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

4. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające stosowne upoważnienia.

5. Stosujemy odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.

6. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, są to w szczególności:

 • SSL - każda podstrona Witryny dostępna jest przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem, na którym umieszczona jest strona. Połączenie szyfrowane jest w Witrynie wymuszane;
 • dostęp do danych - do zgromadzonych informacji dostęp mają tylko wyznaczone osoby, z wykorzystaniem loginu i hasła.
 • dostęp do informacji w narzędziach zewnętrznych - do informacji zgromadzonych w narzędziach zewnętrznych dostęp mają tylko wyznaczone osoby, z wykorzystaniem loginu i hasła.
  .

7. Witryna korzysta z plików Cookie i innych podobnych technologii, szczegóły w tym zakresie w dalszej części Polityki (VIII. PLIKI COOKIE I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE).

VII. NARZĘDZIA ZEWNĘTRZNE WYKORZYSTYWANE W WITRYNIE

1. W ramach Witryny korzystamy z następujących narzędzi:

 • Google Analytics - wykorzystujemy narzędzie Google Analytics w Witrynie w celu prowadzenia statystyk (m.in. liczby i długości odwiedzin naszej witryny, przejść pomiędzy poszczególnymi podstronami, ponownych odwiedzin naszej strony itp.). Narzędzie Google Analytics może być i jest wykorzystywane na każdej podstronie Witryny. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i prywatności danych wykorzystywanych w związku z użyciem Google Analytics można znaleźć na tej stronie. Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy śledzili Twoje zachowanie na naszej stronie przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics, możesz w każdej chwili dokonać blokady, korzystając z narzędzia udostępnionego przez Google. Tutaj znajdziesz więcej informacji jak korzystać z tego narzędzia.

VIII. PLIKI COOKIE I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

1. Korzystając z Witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików Cookie – niewielkich rozmiarów plików wysyłanych przez nasz serwer www, który odwiedzasz i zapisywanych na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz do przeglądania naszej Witryny. Pliki Cookie składają się z ciągu liter i cyfr, w których mogą znajdować się dane i inne informacje pozwalające nam na realizację następujących celów:

 • poprawne wyświetlanie Witryny w Twojej przeglądarce, te pliki Cookie są niezbędne do prawidłowego działania kluczowych procesów Witryny, w szczególności procesu składania zamówień;
 • zapewnienie bezpieczeństwa Witryny – poprawne logowanie do sklepu internetowego, utrzymanie sesji użytkownika, wykrywanie działań niepożądanych na stronie, zapamiętywanie towaru dodanego do koszyka;
 • poprawa wydajności oraz działania Witryny i analityka – te pliki Cookie zbierają dane statystyczne na przykład o liczbie odwiedzin poszczególnych stron w naszej Witrynie;
 • dostosowanie funkcjonalności Witryny – w tym personalizacja Twoich ustawień, takich jak np. język, region, kolor czcionki, itp. oraz za zapamiętywanie wybranych przez Ciebie ustawień;
 • wyświetlanie reklam oferowanych przez nas towarów i usług dostosowanych do Twoich zainteresowań.

2. Stosowane w naszej Witrynie pliki Cookie możemy podzielić na sesyjne, tzw. chwilowe, które pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Witryny – są one kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki oraz trwałe, które pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

3. W każdej chwili możesz zablokować pliki Cookie z naszej Witryny bezpośrednio w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak takiego działania oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Wykorzystywane przez nas dodatkowe narzędzia zewnętrzne mogą używać własnych, dodatkowych plików Cookie. Pamiętaj, że zmiana ustawień plików Cookies może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszej Witryny. Więcej informacji o tym jak zmienić swoje ustawienia przeglądarki w celu zachowania prywatności w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz poniżej:

4. Wykorzystywane przez nas pliki Cookies narzędzi zewnętrznych obrazuje tabela poniżej:

Plik cookies / system

Charakterystyka

Dostawca / Zaufany partner

Czas przechowywania:

Google Analytics

Automatyczne gromadzenie informacji o komputerze użytkownika podczas wizyty w Witrynie. Cel: Tworzenie statystyk i prowadzenie analiz w celu optymalizacji Witryny.

Google Ireland Limited Gordon House,
Barrow Street,
Dublin 4
D04 E5W5

 

12 miesięcy

Analityka wewnętrzna platformy Shopify

Gromadzenie informacji o użytkowniku odwiedzającym witrynę oraz monitorowanie wyników sprzedaży:

Sprzedaż całkowita, ilość wygenerowanych sesji, ilość użytkowników powracających, współczynnik konwersji, średnia wartość zamówienia itp.

Shopify International Ltd2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings,
Haddington Road,
Dublin 4, D04 Xn32
D04 XN32

12 miesięcy

 

5. W naszej Witrynie używamy „piksela Facebooka”, którego dostawcą jest właściciel sieci społecznościowej Facebook, którego siedziba mieście się pod adresem: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. W naszej Witrynie zintegrowane są tak zwane piksele śledzące. Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę, piksel śledzący tworzy bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje z przeglądarki informację, że Twoje urządzenie uzyskało dostęp do naszej Witryny. Jeżeli jesteś użytkownikiem Facebooka, Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej Witrynie do Twojego konta w serwisie Facebook. Jako administrator Witryny nie znamy treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystania przez Facebook. Możemy tylko wybrać, którym grupom użytkowników Facebooka mają być wyświetlane nasze reklamy (np. ze względu na wiek, zainteresowania), Facebook może też rozpoznać, czy nasza reklama na Facebooku została wyświetlona przez użytkownika. Dzięki temu możemy sprawdzać skuteczność reklam na Facebooku. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były zapisywane za pośrednictwem pikseli Facebooka możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na portalu Facebook. Możesz także dezaktywować piksel Facebooka korzystając z następującego linka klikając TUTAJ. Transmisja jest dozwolona, ponieważ standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej zostały uzgodnione z Facebookiem. Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie realizacja naszych prawnie usprawiedliwionych celów biznesowych, czyli ukierunkowana reklama naszych usług.

6. W naszej Witrynie korzystamy z funkcji remarketingu firmy Google Inc., co pozwala nam na kierowanie spersonalizowanych reklam do odwiedzających naszą Witrynę. W celu analizy sposobów korzystania ze strony internetowej, która jest podstawą tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach, Google stosuje pliki Cookie. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ, aby dezaktywować korzystanie z plików Cookie przez dostawców zewnętrznych możesz skorzystać z ustawień dostępnych TUTAJ. Dowiedz się więcej na temat tego jak Google wykorzystuje pliki Cookie i inne technologie do wyświetlania reklam.

7. W celach związanych ze stałą analizą, optymalizacją i dbaniem o ekonomikę działania naszej Witryny oraz w związku chęcią stałego rozwoju naszych usług na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO korzystamy w różnego rodzaju zewnętrznych usług analityczno marketingowych dostarczanych przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dane użytkowników przekazywane są w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne (zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz przyjęte przez Google. Dzięki usługom marketingowym firmy Google jesteśmy w stanie wyświetlać ofertę w naszej Witrynie w bardziej ukierunkowany sposób, tak aby przedstawiać użytkownikom produkty, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. W tym celu na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie można również zastosować porównywalne technologie) Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Plik ten rejestruje, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty kliknął, Ponadto informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym informujemy w ramach Google Analytics, że adres IP jest skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej, tak aby na jego podstawie nie było możliwe dokonanie identyfikacji i tylko w wyjątkowych sytuacjach dane te przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracane. Powyższe informacje mogą być również łączone z informacjami z innych źródeł Google. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, Mogą być mu wyświetlane reklamy dopasowane do jego zainteresowań. W ramach usług marketingowych Google dane osobowe są przetwarzane w postaci pseudonimowej, co oznacza, że Google w tym procesie nie przetwarza np. imion, nazwisk, czy adresów e-mail użytkowników, ale odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili tych użytkowników. Innymi słowy, z punktu widzenia Google, reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten właściciel pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane o użytkownikach przez usługi marketingowe Google są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA. Usługi marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują internetowy program reklamowy „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny „plik cookie konwersji”. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Możemy włączać reklamy podmiotów zewnętrznych na podstawie usługi marketingowej Google „DoubleClick”. Przypominamy również, że polityka prywatności Google jest dostępna pod tym adresem, a jeśli chcesz sprzeciwić się reklamie dopasowanej do Twoich zainteresowań, realizowanej w oparciu o narzędzia Google Marketing Services, możesz skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnionych przez Google.

8. Nasza Witryna umożliwia korzystanie z tzw. „wtyczek” i innych narzędzi dostarczanych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, LinkedIN. Kiedy korzystasz z danej wtyczki Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerem jej dostawcy. Niektóre z tych serwerów moją znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Stanach Zjednoczonych). Dostawca wtyczki otrzymuje informacje, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Witrynę. Taka informacja wraz z Twoim adresem IP jest zapisywana przez dostawcę danej wtyczki, a jeżeli posiadasz zarejestrowane konto w jego serwisie jest dopisywana do tego konta. Niektóre z wtyczek np. „lubię to”, „udostępnij” są odpowiedzialne za przekazywanie odpowiednich informacji z Twojej przeglądarki do serwera dostawcy wtyczki w celu ich opublikowania w serwisie dostawcy. W tym zakresie to dostawca wtyczki decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, a więcej szczegółów na temat Twoich praw z tym związanych znajdziesz korzystając z linków poniżej:

9. Aby lepiej zrozumieć zachowania naszych użytkowników oraz dostosować nasze witryny do ich potrzeb używamy usług analizy sieciowej oferowanych przez firmę Hotjar Ltd., piętro 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta („Hotjar”), Narzędzia te pozwalają nam lepiej zrozumieć doświadczenia użytkowników naszych witryn, dzięki nim możemy obserwować np. jak długo użytkownicy wyświetlają daną podstronę i które linki klikają, a których nie. To pozwala nam dostosować nasze oferty do opinii i przyzwyczajeń naszych użytkowników. Narzędzia firmy Hotjar działają w oparciu o pliki cookies i inne technologie do służące do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (zapisywany i przechowywany w zanonimizowanej formie), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), informacje o przeglądarce, informacje geograficzne (z dokładnością do kraju), preferowany język wyświetlania naszej witryny internetowej). Hotjar zapisuje te dane w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nie będziemy wykorzystywać tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników, ani też dane te nie będą łączone z innymi danymi dotyczącymi poszczególnych użytkowników. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Hotjar pod tym linkiem. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowników, przechowywaniu danych dotyczących korzystania z naszej witryny przez Hotjar oraz wykorzystywaniu śledzących plików cookie przez Hotjar na innych stronach w dowolnym momencie pod tym adresem.

10. W celach związanych z zbieraniem i analizowaniem ruchu w naszej Witrynie wykorzystujemy system analityczny firmy Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia. Wspomniane narzędzia umożliwiają gromadzenie danych na temat zachowań użytkowników Witryny, nagrywanie sesji użytkownika oraz jej późniejsze odtwarzanie i generowanie map pozwalających sprawdzić, w które miejsca Witryny użytkownicy klikają najczęściej. Jeżeli chcesz się sprzeciwić gromadzeniu Twoich danych z wykorzystaniem narzędzi Yandex skorzystaj z informacji dostępnych pod tym linkiem i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki blokującą śledzenie.

11. Przetwarzamy również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Witryny (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Witryną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Witrynę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Witryny.

2. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności: 4 maja 2021 roku.

image

Zapisz się do newslettera!