Regulamin kodu - GIFT25

Regulamin kodu 

KOD RABATOWY: GIFT25

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kod rabatowy GIFT25 umożliwiający uzyskanie -25% rabatu na wszystkie nieprzecenione modele z kolekcji GROM. W celu skorzystania z niego wpisz go podczas realizacji zamówienia. Kod dostępny jest dla zakupów dla wszystkich nieprzecenionych butów dostępnych w kolekcji GROM. 

  

Regulamin Promocji z kodem rabatowym 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się „Promocja z kodem rabatowym” (zwana dalej Promocją).

2. Organizatorem Promocji jest PROTEKTOR S.A., z siedzibą w Lublinie, przy ul.Vetterów24a-24b, 20-277 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON: 430068516, kapitał zakładowy 9.572.300 PLN, w całości wpłacony. 

3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://www.eprotektor.com

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 21.12.2021 r. i trwa do dnia 31.12.2021 r. 

5. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez spełnienie w okresie trwania promocji łącznie następujących warunków:

  • Użytkownik zapiszę się na Newsletter Protektor S.A poprzez kliknięcie „zapisz się” na stronie internetowej https://www.eprotektor.com 
  • Użytkownik wpiszę kod rabatowy GIFT25 w Koszyku w ramce znajdującej się po prawej stronie, poniżej napisu "Mam kupon rabatowy" i naciśnie Dodaj. 

6. W następstwie skorzystania z Promocji, Użytkownik otrzyma rabat w wysokości -25% na koszyk.

7. Jeden Użytkownik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

9. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

11. Udział Użytkownika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@protektorsa.pl Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na 

https://www.eprotektor.com/pages/regulamin-kodu-gift25

Zmiana Regulaminu nie wpływa na rabaty udzielone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.  

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

image

Zapisz się do newslettera!